Missie en visie van de scholen

Pedagogisch project

Missie van onze school (hier staan we voor)

Wij zijn een open en warme school waar elk kind welkom is en kansen krijgt om zich maximaal te ontplooien, zijn talenten te ontdekken en de wereld te verkennen.

Visie van onze school (is de manier waarop we dit willen bereiken)

Om dat te bereiken:

 • werken we aan haalbare en waardevolle doelen
 • streven we ervaringsgericht en actief leren na
 • creëren we een veilig en stimulerend leerklimaat en geven we positieve feedback
 • hebben we aandacht voor het welbevinden van iedereen
 • stimuleren we creativiteit en probleemoplossende vaardigheden
 • gaan we flexibel om met de organisatie van het onderwijsleerproces en de aanpak ervan
 • zetten we waarden centraal in onze werking: beleefdheid, respect en zorg voor zichzelf, de andere en de omgeving

Visie op leerlingenbegeleiding

1. Definitie leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding is een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen. De begeleiding
van onze leerlingen gebeurt op verschillende manieren. Wij trachten onze leerlingen zoveel mogelijk
te doen groeien binnen hun volledige ontwikkeling.

2. Onze visie

Streven naar….

Vanuit onze visie “niet gelijk, wel gelijkwaardig” zorgen we samen voor begeleiding, ondersteuning en uitdaging voor alle kinderen.
“Bouw hier op jouw manier.”

Zorg, geen loze belofte…

Dagelijks bouwen we samen aan een veilig en positief klasklimaat. Deze positieve sfeer zorgt voor emotionele veiligheid bij onze kinderen en verhoogt het welzijn van elk kind. Op deze manier vervullen we een basisvoorwaarde om beter tot leren te komen.
We doorlopen alle fasen van het zorgcontinuüm en passen daarbij de principes van het handelingsgericht werken toe.

Kiezen voor…
 • Waarden als respect hebben en zorg dragen voor iedereen.
 • Aandacht hebben voor kinderen met problemen op socio-emotioneel én cognitief vlak.
 • Een krachtige leeromgeving door in te zetten op verschillende didactische werk- en
  organisatievormen.
 • Methodes waarbij er in de klas gewerkt kan worden op verschillende sporen.
 • Inzetten van digitale middelen om te differentiëren, te remediëren, te dispenseren en te
  compenseren.
 • Systematisch opvolgen van kleuters en leerlingen gedurende vaste tijdstippen tijdens het
  schooljaar.
 • Een open en transparante communicatie met alle betrokkenen op school.
De Z van zorg...

Samen begeleiden we zorgzaam de kinderen van onze school!

3. Domeinen van leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding situeert zich op 4 domeinen:

 • Onderwijsloopbaan
 • Leren en studeren
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg


De maatregelen vertrekken steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering voor de 4 begeleidingsdomeinen en dit vanuit een zorgcontinuüm.
We zetten deze onderwerpen later in dit document apart in de kijker en lichten deze toe met concrete voorbeelden uit onze klas- en schoolpraktijk.

Visie op ICT

De wereld verandert in een razend tempo en is in steeds toenemende mate digitaal.


Deze evolutie is niet van voorbijgaande aard maar is een diepgaande verandering die de dagelijkse wereld van leerkrachten en leerlingen fundamenteel transformeert in een snel tempo.

Streven naar…

Daarom streven we als school naar een voldoende basiskennis ICT, alsook vaardigheden en attitudes bij al onze leerlingen. We werken aan de verdere ontwikkeling van onze ICT-activiteiten om de leeromgeving van de kinderen krachtiger én flexibeler te maken.
Zo spelen we in op het verwerven van competenties die ons klaarstomen voor de 21ste eeuw.

ICT, geen vak apart…

Maximale integratie op de klasvloer is een prioriteit. Op deze manier creëren we mogelijkheden tot ervaringsgericht en zelfontdekkend leren die de leerwinst bij de kinderen verhoogt.
We doen dit door gebruik te maken van klasdoorbrekende activiteiten en groepswerk als
onmiskenbare werkvormen.


De leerlijn computationeel denken zorgt er voor dat kinderen probleemoplossende vaardigheden veelvuldig oefenen.


Tools en middelen worden ingezet om creatieve ontwerpen te bedenken en te realiseren.

Kiezen voor…

We kiezen laagdrempelige materialen om gelijke ICT-kansen aan te bieden.
Mobiele digitale middelen om op eigen niveau en eigen tempo aan het werk te zetten.

Functionele taken om er voor te zorgen dat haalbare en waardevolle doelen bereikt worden.
Verschillende digitale platformen om veilig, bewust en kritisch om te leren gaan met ICT.

De ‘C’ in ICT…

ICT inzetten als communicatiemiddel is één van onze speerpunten. Dit om zoveel mogelijk ouders, leerlingen als leerkrachten maximaal te kunnen bereiken om zo tot een constructieve samenwerking te komen.


Het zorgt daarbij ook nog voor een betere samenwerking én vlottere toegankelijkere communicatie met alle betrokken (ouders, leerlingen, leerkrachten, directie) op school.